2014-12-03

Uchwała Powołująca CWK

UCHWAŁA NR XXI/314/11

Rady Miasta Opola

z dnia 29 grudnia 2011 r.

 

w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej Miasta Opola – Centrum Wystawienniczo – Kongresowego w Opolu i nadania jej statutu.

 

 

            Na podstawie art. 9 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 15 i pkt 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142,
poz. 1591, zm. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153,
poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175,
poz. 1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138,
poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz. 1281)
i art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tj. Dz.U.
z 2010r. Nr 220, poz. 1447, zm. Nr 182, poz. 1228, Nr 239, poz. 1593, z 2011r. Nr 85, poz. 459, Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 120, poz. 690, Nr 131, poz. 764, Nr 132, poz. 766, Nr 153, poz. 902, Nr 171, poz. 1016, Nr 199, poz. 1175) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2
i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152,
poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, zm. z 2011 r. Nr 201, poz. 1183)
- Rada Miasta Opola uchwala, co następuje:

 

§ 1

 

  1. Z dniem 01.03.2012 r. tworzy się  jednostkę organizacyjną Miasta Opola pod nazwą Centrum      Wystawienniczo -  Kongresowe w Opolu z siedzibą w Opolu, zwane dalej „Centrum”.
  2. Centrum prowadzić będzie działalność w formie jednostki budżetowej Miasta Opola.

 

§ 2

 

Celem działania jednostki budżetowej jest przede wszystkim:

1)      realizacja zadań związanych z promocją Miasta Opola w szczególności z promocją gospodarczą;

2)      wspieranie rozwoju przedsiębiorczości poprzez tworzenie korzystnych warunków do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej;

3)      wzmocnienie sektora otoczenia biznesu, ułatwienie firmom dostępu do profesjonalnych usług okołobiznesowych w celu zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw województwa opolskiego;

4)      zarządzanie miejskim obiektem Centrum Wystawienniczo – Kongresowym w Opolu.

 

§ 3

 

Nadaje  się  Statut  utworzonej  jednostce  budżetowej,  stanowiący  załącznik  do  niniejszej uchwały.

 

§ 4

 

Centrum wyposaża się:

1) w nieruchomość zlokalizowaną przy ul. Wrocławskiej w Opolu, zabudowaną   obiektem, którego budowa współfinansowana jest z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013, Działanie 1.1 Rozwój przedsiębiorczości / Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie instytucji otoczenia biznesu
w ramach projektu „Regionalne Centrum Biznesu. Budowa Opolskiego Centrum Wystawienniczo – Kongresowego w Opolu”
, która szczegółowo opisana zostanie
w decyzji Prezydenta Miasta Opola o ustanowieniu trwałego zarządu;

2)  w składniki majątkowe w tym sprzęt, wyposażenie, które zostaną przekazane Centrum   do nieodpłatnego korzystania, zakupione w ramach wyżej wymienionego projektu.

 

§ 5

 

1. Podstawą gospodarki finansowej jednostki budżetowej jest plan dochodów i wydatków.

2. Źródłem finansowania wydatków jednostki jest budżet Miasta Opola, natomiast pobrane dochody odprowadzane są do budżetu Miasta Opola.

 

§ 6

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Opola.

 

§ 7

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się